Aktualiausia informacija apie švietimą. Ką būtina žinoti mokiniams ir jų tėvams nuo gruodžio 16 dienos?

Aktualiausia informacija apie švietimą. Ką būtina žinoti mokiniams ir jų tėvams nuo gruodžio 16 dienos?

• Kaip ir iki šiol ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vykdomi įprastu būdu. Rekomenduojama įstaigas lankyti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu ir užtikrinti vaikų priežiūros namuose.
• Šventiniai susibūrimai ugdymo įstaigose neorganizuojami.
• Mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d. atostogos.
• Pradinis ugdymas pasibaigus mokininių atostogoms nuo sausio 4 d. vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius pagal pradinio ugdymo ir pradinio ugdymo individualizuotą programas.
• Ugdymas mokyklose pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas, pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, socialinių įgūdžių programą.
• Mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, atostogos prasidės nuo 2020 m. gruodžio 23 d.
• Kaip ir iki šiol neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu. Vaikai, kuriems atostogos prasidėjo 2020 m. gruodžio 14 d., gali mokytis pagal neformaliojo švietimo programas (Meno mokykloje ir Sporto centre) nuotoliniu būdu.
• Neformalusis suaugusiųjų švietimas ir neformalusis profesinis mokymas vykdomi nuotoliniu būdu.
• Profesinis mokymas ir aukštojo mokslo studijos vykdomi nuotoliniu būdu.
• Švietimo pagalba teikiama laikantis visų tuo metu galiojančių reikalavimų.
• Stabdomi individualūs fizinio aktyvumo užsiėmimai sporto klubuose. Galimos tik aukšto meistriškumo sporto pratybos.
• Visos kontaktinės veiklos vykdomos užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus reikalavimus karantino metu, tokiu pat būdu, kokiu vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų arba teikiama nuotoliniu būdu.
• Vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais bei valstybės ar savivaldybės lygio rekomendacijomis ir atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją, švietimo įstaigos gali priimti sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo visoje mokykloje, atskirose klasėse ar grupėse. Apie visus pasikeitimus švietimo įstaigos nedelsiant informuos mokinių tėvus.

Lazdijų rajono savivaldybės parengta informacija