Daugiau pagalbos specialiųjų poreikių turintiems mokiniams ir jų mokytojams: bus kuriami regioniniai konsultaciniai centrai

.

Šalies mokykloms rengiantis svarbiam pokyčiui – specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtraukčiai, – didinamos pagalbos mokiniui teikimo galimybės. Švietimo, mokslo ir sporto ministrė patvirtino Regioninių specialiojo ugdymo centrų kūrimo ir jų veiklos aprašą, kuris leidžia pradėti kurti regioninius konsultacinius centrus, padėsiančius tiek mokykloms, tiek tėvams.

„Kai kalbame apie įtraukųjį ugdymą, kalbame apie mokymąsi gyventi bendruomenėje ir apie veiklas, kurios padėtų mokykloms priimti įvairių poreikių vaikus, išmokti su jais dirbti ir bendrauti taip, kad jie plėstų savo galias. Tai nėra lengva, todėl kuriant regioninius centrus, siekiama, kad pagalba būtų kuo arčiau vaiko, o mokytojai, mokyklų specialistai, tėvai, globėjai gautų pakankamai paramos, visada galėtų konsultuotis su labiau patyrusiais specialistais ir tinkamai ugdyti vaikus“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjas įtraukiajam ugdymui Ignas Gaižiūnas.

Regioninio centro tikslas – skatinti įtraukųjį ugdymą tam tikrame regione padedant jo mokyklų bendruomenėms praktikoje taikyti įtraukties švietime principą.

Regioninių centrų specialistai dirbs ne tik pačiuose centruose, jie vyks ir į konsultacijų prašančias mokyklas. Taip pat centrai rūpinsis mokyklų vadovų, pedagoginių darbuotojų, mokytojų, jų padėjėjų kompetencijų stiprinimu, konsultuos mokytojus ir tėvus dėl ugdymo turinio pritaikymo, švietimo pagalbos teikimo, mokymo(si) metodų, priemonių, aplinkos pritaikymo ir kt.

Planuojama sukurti iki 10-ies regioninių centrų. Šie centrai bus kuriami dabar veikiančių specialiųjų mokyklų pagrindu. Jie ne tik konsultuos mokyklas, bet ir toliau vykdys vaikų, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą.

Kvietimas specialiosioms mokykloms, pretenduojančioms tapti regioniniais centrais, bus paskelbtas spalį, o atranka vyks iki kitų metų vasario. Regioniniai centrai turėtų pradėti veikti kitais mokslo metais. Specialiojo ugdymo mokyklos, jei jos nedalyvaus atrankoje ar nebus atrinktos plėtoti savo veiklą kaip regioninis centras, veiks ir toliau, jei atitiks joms keliamus reikalavimus.

Regioninių centrų veikla bus finansuojama iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, savivaldybių biudžetų ir kitų finansavimo šaltinių. ŠMSM centrų pasirengimui vykdyti konsultavimo funkcijas skirs virš 5 mln. eurų. Taip pat ketinama investuoti ir į regioniniuose centruose veikiančių specialistų kompetencijų tobulinimą.

Regioninių centrų veiklą papildys planuojamas steigti Lietuvos įtraukties švietime centras. Centras teiks pagalbą tais atvejais, kai regioninis centras dėl turimos kvalifikacijos jos negalės suteikti. Šis centras bus atsakingas ir už naujausių darbo, pagalbos suteikimo metodikų pristatymą ir pritaikymą Lietuvoje, inovacijų paiešką ir sklaidą, konsultuos mokyklas dėl specialiųjų mokymo ir techninės pagalbos priemonių įsigijimo. Centrą įsteigi planuojama šių metų pabaigoje.

Pakoreguotame Lietuvos Švietimo įstatyme įtvirtinta, kad nuo 2024 metų visos bendrojo ugdymo mokyklos turės priimti įvairių ugdymosi poreikių turinčius vaikus.

Informacijos šaltinis: https://www.svietimonaujienos.lt

Informacija atnaujinta: 2022-10-07 16:24