Metodinė veikla

Printer Friendly, PDF & Email

Metodinė veikla – nuolatinė, kryptinga ir tikslinga informacinė, ekspertinė ir konsultacinė pagalba mokytojui, kurios paskirtis – sudaryti sąlygas mokytojams toliau mokytis, sukurti aplinką, skatinančią mokytojo profesinę tobulėjimą bei mokyklos plėtrą.

Metodinių būrelių pagrindinės veiklos tikslas – tobulinti mokytojų bei kitų švietimo darbuotojų profesinį meistriškumą, užtikrinantį ugdymo proceso organizavimo kokybę, įvairių ugdymo(si) strategijų paiešką ir kokybišką bei efektyvų jų įgyvendinimą mokykloje, skatinti mokytojų savišvietą, savikūrą. Metodinį būrelį sudaro laisvanoriškai susibūrę to paties arba gretimų dalykų mokytojai.

Lazdijų rajone šiuo metu veikia 19 metodinių būrelių.

 

Rekomendacijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinei veiklai organizuoti Rekomendacijos_1.pdf

Dokumentai

 

Informacija atnaujinta: 2022-12-23 09:07