Skelbiama atranka į karjeros specialistų pareigas

Atranka

Skelbiama atranka į laisvas nuolatinio pobūdžio VšĮ Lazdijų švietimo centro karjeros specialistų pareigas

Pareigybės rūšis: darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Pareigybės lygis: A2.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo užmokestis: Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,4–7,98  baziniais dydžiais (nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema).

Darbo laiko norma: 1 pareigybė – 36 val. per savaitę.

Pareigybės paskirtis – planuoti ir teikti ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas mokiniams.

Kvalifikacijos, išsilavinimo ir kiti reikalavimai:

 • bakalauro arba profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis;

 • pedagogo kvalifikacija arba išklausytas pedagoginių ir psichologinių žinių kursas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto  ministro nustatyta tvarka iki 2024 rugsėjo 1 d.

 • ne vėliau kaip per vienerius metus nuo įsidarbinimo karjeros specialistu pradžios išklausyta kvalifikacijos tobulinimo programa, įgyvendinama pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 25  d. įsakymu Nr.  V-617 patvirtinto Karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašo priedą,  jeigu iki darbo karjeros specialistu pradžios turi trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį, susijusią su ugdymu karjerai, profesiniu informavimu ir konsultavimu, arba studijų metu nėra išklausęs ne mažiau nei 15 studijų kreditų apimties modulio (-ių), susijusio (-ių) su karjeros valdymu, konsultavimu, vystymu;

 • būti susipažinus su profesinį orientavimą reglamentuojančiais teisės aktais;

 • gebėjimas naudotis įvairiomis karjeros valdymo informacinėmis sistemomis ir šiuolaikinėmis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis bei elektroninėmis priemonėmis, susijusiomis su karjeros valdymo paslaugų teikimu;

 • gebėjimas analizuoti ir tvarkyti duomenis ir informaciją apie teikiamas profesinio orientavimo paslaugas;

 • geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

 

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 • prašymas dalyvauti atrankoje;

 • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos (originalai pateikiami atrankos dieną);

 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (originalas pateikiamas atrankos dieną);

 • gyvenimo aprašymas, parengtas Europass CV formatu;

 • darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos (jeigu turi);

 • galima pateikti buvusių darbdavių ir kitas rekomendacijas.

 

Prašymus dalyvauti atrankoje ir dokumentų kopijas prašytume pateikti el. paštu info@svietimocentras.lt arba pristatyti į švietimo centrą (Seinų g. 1, Lazdijai, 3 aukštas) su nuoroda „Karjeros specialistas“.

Informacija teikiama telefonu: 8 650 82858

Atrankos paskelbimo data: 2022 m. rugsėjo 12 d.

Prašymai ir dokumentai pateikiami iki 2022 m. rugsėjo 23 d. 17.00 val.

Pretendentų atrankos forma – pokalbis.

Iki atrankos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms kiekvienam kvalifikacinius reikalavimus atitinkančiam pretendentui jo pateiktu telefonu ir/ar elektroniniu paštu bus praneštas individualus laikas atvykti į atrankos pokalbį, tiksli atrankos vieta ir numatoma pokalbio trukmė.

 

 

Informacija atnaujinta: 2022-09-12 09:15