Kviečiame prisijungti

Suvokti

VšĮ Lazdijų švietimo centras vykdo projektą “Suvokti pasaulį savaip - socialinių įgūdžių ir elgsenos ugdymas”. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto “Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas” įgyvendinimo priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01 “Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Jeigu jūs ar jūsų artimieji gyvenate Lazdijų mieste ir esate:

- daugiavaikių šeimų nariai;

- likę be tėvų globos vaikai;

- socialinės rizikos vaikai;

- socialinės rizikos šeimos;

- vaikų socialinės globos namų, bendruomeninių vaikų globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų, šeimynų auklėtiniai (iki 29 metų);

- nepasiturintys asmenys ir šeimos, kuriems pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą yra teikiama socialinė parama;

- neįgalieji, t. y. asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą yra nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, ir jų šeimos nariai;

- nepilnamečiai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą yra ar buvo skirtos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės, ir jų šeimos nariai;

- socialinės rizikos suaugę asmenys;

- asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ yra suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje (pabėgėlio statusas, laikinoji arba papildoma apsauga);

- senyvo amžiaus asmenys, t. y. senatvės pensijos amžiaus asmenys, kurie dėl amžiaus iš dalies ar visiškai yra netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime;

- smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis ar kitokių nusikaltimų asmeniui aukos ir jų šeimos nariai;

- asmenys, besinaudojantys apgyvendinimo (nakvynės) savarankiško gyvenimo namuose, nakvynės namuose ar krizių centruose paslaugomis, ir jų šeimos nariai;

- asmenys, sergantys priklausomybės ligomis, ir jų šeimos nariai;

- asmenys, grįžę iš laisvės atėmimo bausmę vykdančių pataisos įstaigų, kurių rūšys nurodytos Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse, ir jų šeimos nariai;

- tautinėms mažumoms priklausantys asmenys, kurie nemoka valstybinės kalbos arba kurie moka valstybinę kalbą ne aukštesniu kaip pradedančio vartotojo (A1 ar A2) lygiu;

- asmenys, prižiūrintys (slaugantys) sunkią negalią turintį šeimos narį;

- asmenys, patiriantys socialinę atskirtį dėl kitų priežasčių.

Galime Jums pasiūlyti:

  • Veiklas multisensoriniame kambaryje.
  • Asmeninio asistento paslaugas.
  • DIR Floortime - pagalbos modelį vaikui ir šeimai.
  • Individualias psichologų konsultacijas (tėvui, motinai ar šeimai) pagal poreikį.
  • Individualias psichologų konsultacijas vaikams.
  • Savipagalbos grupes.

Susisiekite su projekto koordinatore Žaneta Burbulevičiene tel. 867537824 ar el.paštu zaneta.burbuleviciene@svietimocentras.lt.